تخلف عمدی (توسط فرد یا گروه)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
انحراف عمدی از قوانین، روش های اجرایی، مقررات و غیره را شامل می شود. فرد یا گروهی از افراد که مرتکب تخلف عمدی می شوند، به طور کامل آگاهی دارند از این که ریسک می کنند، به عنوان مثال آگاه هستند برای این که وقت یا نیرو را ذخیزه کنند، میانبر زده، یا از روش های اجرایی پیروی نمی کنند، معمولاً قصد خوب در میان است، اما در تلاشی که می کنند «تا آن کار انجام شود» گم می شود.


مانند :
به عنوان مثال، راه انداختن تجهیزاتی که افراد، خودشان می دانند که مجاز نیستند با آنها کار کنند.

Word: Violation intentional (by individual or group)


Category:
Incident/event


Definition:
Deliberate deviations from rules, procedures, regulations, etc. An individual or a group of people fully aware that they were taking a risk, i.e. knowingly take short cuts, or failing to follow procedures, to save time or effort. Usually well-meaning, but misguided in an attempt to ‘get the job done’.


Example: 
For e.g. operating equipment that they know they were not authorized for.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه