تجهیزات فشارشکن

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تجهیزاتی که طراحی شده تا باز شود و فشار اضافی را تخلیه کند.


مانند :
شیر اطمینان، شیر فشار شکن، راپچر دیسک، راپچر پین،ونت های تخلیه گاز و فشار ناشی از احتراق، ونت های ایجاد خلاء یا تخلیه فشار

Word: Process Relief Device (PRD)


Category:
Incident/event


Definition:
A device designed to open and relieve excess pressure


Example: 
Safety valve, thermal relief, rupture disk, rupture pin, deflagration vent, pressure/vacuum vents.


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه