تجهیزات فرآیندی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تجهیزات و تاسیساتی که در عملیات حفاری و تولید در صنعت نفت و گاز استفاده می شود که شامل دکل و تجهیزات فرآیندی و مخازن ذخیره سازی، محوطه های پشتیبانی، تاسیسات پاک سازی موجود در سایت، و لوله های توزیع تحت کنترل شرکت است.


مانند :
مثالی از تجهیزات فرآیندی شامل ظروف فرآیندی، لوله ها، بویلرها، ژنراتورها، پمپ ها، کمپرسورها، مبدل ها، سیستم های خنک کننده، و مثالی از محدوده های پشتیبانی، شامل اتاقک بویلر و تاسیسات تصفیه پساب است

Word: Process equipment


Category:
Incident/event


Definition:
Facilities used in drilling and production operations in the oil & gas industry. This includes rigs and process equipment (e.g. vessels, piping, valves, boilers, generators, pumps, compressors, exchangers, refrigeration systems) and includes storage tanks, ancillary support areas (e.g. boiler houses and waste water treatment plants), on-site remediation facilities, and distribution piping under control of the Company.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه