تجهیزات حفاظت فردی ناکافی/ معیوب

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده، برای شرایطی که هنگام وقوع رویداد بوجود می آید ناکافی باشد، PPE به اشتباه تعیین شده باشد، PPE در زمان وقوع رویداد دچار عیب و نقص شود یا این که PPE به درستی نگهداری یا بازرسی نشود.


مانند :

Word: Inadequate/defective Personal Protective Equipment


Category:
Incident/event


Definition:
The Personal Protective Equipment used was not adequate for the situation at the time of the incident, the wrong type of PPE was specified, the PPE was defective at the time of the incident or PPE was not properly maintained or inspected.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه