تجهیزات تخریب کننده

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
فلر، اسکرابر، کوره، درام آبگیری، یا سایر دستگاههای مشابه که برای کاهش پیامدهای بالقوه تخلیه از شیرهای فشارشکن استفاده می شوند.


مانند :

Word: Destructive device


Category:
Incident/event


Definition:
A flare, scrubber, incinerator, quench drum, or other similar device used to mitigate the potential consequences of a PRD release


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه