تجهیزات ایمنی/ سیستم های هشدار دهنده ناکافی/ معیوب

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تجهیزات ایمنی، از جمله شیر کاهش فشار یا تجهیز قطع خودکار، در صورت افزایش سرعت به مقداری بالاتر از حد تعیین شده، وجود دارد، اما به اندازه کافی سریع عمل نمی کند که از وقوع رویداد جلوگیری کند یا این که حین وقوع آن اتفاق، دچار عیب و نقص شده و فعال نشود. تجهیزات ایمنی، در موقعی که باید وجود داشته باشد، موجود نباشد. سیستم های هشدار دهنده موجود، کافی نباشد یا سیستم های هشدار دهنده، کافی بوده اما دچار شکست شود و در موقع رویداد، اخطار ندهد یا هنگامی که باید سیستم هشدار دهنده، موجود باشد، چنین سیستمی وجود نداشته نباشد.


مانند :

Word: Inadequate/defective safety devices/warning systems


Category:
Incident/event


Definition:
Safety devices such as pressure relief valves or over-speed trip devices were present, but did not act quickly enough to prevent the incident or failed to activate at the time of the event. No safety device(s) in place when it should have been. Inadequate warning systems were present or adequate warning systems failed to provide notice at the time of the incident or no warning system in place when it should have been.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه