تبعات

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
اندازه کمی یا کیفی یک دستاورد مطلوب یا زیان آور ناشی از یک فعالیت.


مانند :
تبعات می تواند صدمه به مردم، پیامد بر محیط زیست، اثر بر سلامت، پیامدهای اجتماعی، عدم انطباق با استاندارد کیفیت، نقض امنیت، آسیب به دارایی ها و … را شامل شود. تبعات می تواند «بالفعل» باشد، که از مواردی مانند یک رویداد یا مواجهه ناشی می شود، یا ممکن است «بالقوه» باشد، که می توانست برای همان فعالیت اما در یک شرایط متفاوت رخ دهد.

Word: Consequence


Category:
Management system


Definition:
A quantitative or qualitative measure of an adverse or beneficial outcome from an activity.


Example: 
Consequences could include harm to people, impact on the environment, effects on health, societal impacts, non-conformance to quality standard, security breaches, damage to property etc. Consequences may be “actual”, resulting from an outcome such as an incident or exposure, or they may be “potential”, based on an outcome that could have occurred for the same activity but with a variation in circumstances.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه