تامین کننده

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
سازمانی که شرکت، طبق قراردادی که برای تامین کالا، خدمات یا سایر منابع با او دارد، به او پول پرداخت می کند.


مانند :

Word: Supplier


Category:
Management system


Definition:
An organisation paid by the company under contract to provide goods, services or other resources.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه