بیماری های شغلی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
بیماری شغلی


شناسه :
شرایط غیرنرمال یا اختلال، یا مرگ و میر به استثناء موارد ناشی از آسیب های شغلی، که به دلیل مواجهه با فاکتورهای محیطی مرتبط با کار رخ می دهد. بیماری شغلی ممکن است در اثر تنفس، جذب، خوردن، یا تماس مستقیم با عوامل زیان آور رخ دهد، مانند مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی و روانی. بیماری های شغلی معمولاً حاصل مواجهه طولانی مدت یا تکراری است.


مانند :

Word: Occupational Illness


Category:
Occupational Illness


Definition:
Any abnormal condition or disorder, or any fatality other than one resulting from an occupational injury, caused by exposure to environmental factors associated with employment. Occupational illness may be caused by inhalation, absorption, ingestion of, or direct contact with the hazard, as well as exposure to physical and psychological hazards. It will generally result from prolonged or repeated exposure.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data
&
IOGP/IPIECA Report 393, Health Performance Indicators, 2007

« بازگشت به واژه نامه