بهینه سازی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
کاربرد فرآیندهای OMS برای بهبود فعالیت ها به عنوان آن چه امکان می دهد خروجی بالاتر یا کارآمدی بیشتری نسبت به ورودی ایجاد شود.


مانند :
اگرچه OMS عمدتاً به عنوان چارچوبی برای مدیریت ریسک شناخته می شود، اما در کنار این، هدف دیگر آن ارتقاء منافع ذی نفعان، به واسطه موفقیت تجاری شرکت است.

Word: Optimization


Category:
Management system


Definition:
Application of OMS processes to improve activities as an enabler of higher output or efficiency versus input.


Example: 
While an OMS is primarily considered as a framework to manage risk, an objective of OMS is also to improve the benefits for stakeholders, including the commercial success of the company.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه