بهبود مستمر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
تلاشی مستمر برای دستیابی به عملکرد بهتر OMS، به وسیله کاربرد یک فرآیند سیستماتیک برای برنامه ریزی فعالیت آتی بر مبنای نتایج و بازخورد طرح های پیشین.


مانند :

Word: Continuous improvement


Category:
Management system


Definition:
An ongoing effort to achieve better OMS performance by application of a systematic process of planning future activity based on results and feedback from prior plans.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه