بنیادین

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
در این گزارش، واژه «بنیادین» یک ویژگی از یک سیستم مدیریت عملیاتی است که برای اثربخشی هر بخش از سیستم ضروری است.


مانند :

Word: Fundamental


Category:
Management system


Definition:
In this report, a Fundamental is a characteristic of an operating management system that is essential to the effectiveness of every part of the system.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه