بلند کردن یا بارگذاری نامناسب

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
کالایی که باربرداری می شود، خواه باربرداری، توسط انسان انجام گیرد یا توسط تجهیزات و ابزارهای مکانیکی، مطابق با شیوه صحیح انجام عملیات، باربرداری/بارگذاری نشود یا اینکه از حد ظرفیت فرد یا تجهیزاتی که بار را حمل می کند، فراتر باشد.


مانند :
به عنوان مثال، وسیله نقلیه یا تجهیزاتی که بار در یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد (لمبر بزند) یا اینکه اضافه بار داشته باشد.

Word: Improper lifting or loading


Category:
Incident/event


Definition:
Material being lifted, either by human or mechanical means, was not lifted or loaded/unloaded in accordance with proper practices or was over the capacity of the person or the lifting equipment.


Example: 
For e.g. a vehicle or equipment loaded to one side or overloaded.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه