بستری شدن در بیمارستان

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
پذیرش رسمی بیمار توسط بیمارستان یا بستری در مرکز مراقبت بهداشتی، به عنوان کسی که باید برای او، در محیط بیمارستان یا مرکز مراقبت، جایی که بیمار حداقل یک شب را می ماند، اتاق، تخت، و خدمات پزشکی فراهم شود.
درمان در اتاق اورژانس بیمارستان یا گذراندن یک شب در اورژانس، به تنهایی، نمی تواند معادل «بستری شدن در بیمارستان» در نظر گرفته شود.


مانند :

Word: Hospital admission


Category:
Occupational injury


Definition:
Formal acceptance by a hospital or other inpatient health care facility of a patient who is to be provided with room, board, and medical service in an area of the hospital or facility where patients generally reside at least overnight.
Treatment in the hospital emergency room or an overnight stay in the emergency room would not by itself qualify as a ‘hospital admission’.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه