بریدگی، سوراخ شدگی، خراشیدگی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
ساییدگی ها، خراش ها و زخم هایی که به داخل پوست نفوذ می کند.


مانند :

Word: Cut, puncture, scrape


Category:
Incident/event


Definition:
Abrasions, scratches and wounds that penetrate the skin.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه