برون جاده ای

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
مسیری که برای دسترسی به مکان هایی استفاده می شود که با جاده قابل دسترسی نیستند.


مانند :

Word: Off-road


Category:
Incident/event


Definition:
A route used for access to places which are not accessible by a road, (see ‘Road’)


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه