بحرانی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
واژه ای است که برای دسته بندی یا طبقه بندی فعالیت ها، فرآیندها، اموال، تجهیزات، اجزاء و مشاغلی مورد استفاده قرار می گیرد که ریسک مربوط به آن ها (از نوع ریسک های منجر به رویدادهای بزرگ است) در غیاب کنترل ها، فراتر از حد قابل قبول باشد.


مانند : 

Word: Critical


Category:
Management system


Definition:
A term used to categorise or classify activities, processes, facilities, equipment, components and jobs where associated risk in the absence of controls is beyond the acceptable level, including risk of major incidents.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه