بازنگری

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
فرآیند شناخت و درک دستاوردهای گزارش شده و ارزیابی فعالیت ها، با هدف یادگیری این که چگونه می توان عملکرد را بهبود داد.


مانند :
یک بازنگری هوشمندانه، طیفی از ورودی ها و سیگنال های متفاوت را به کار می گیرد که این ورودی ها و سیگنال ها حاصل شناسایی و درک تغییر در KPI های گزارش شده، ملاحظات مدیریت، بهره وری، بازخوردهای دریافتی از پرسنل، یافته های ممیزی، پایش فرهنگ، استفاده از دانش کارکنان، درس آموخته های برون سازمانی و بسیاری از دیگر فاکتورها است. بازنگری اثربخش نیازمند مدیرانی با اختیار و پاسخگویی کافی برای تبدیل درس آموخته ها به عمل است.

Word: Review


Category:
Management system


Definition:
A process of understanding reported outcomes and assessments of activities with the purpose of learning how to improve performance.


Example: 
An insightful review takes into account a range of different inputs and signals by identifying and understanding change in reported KPIs, management observations, productivity, workforce feedback, audit findings, culture surveys, employee retention, external learnings and many other factors. Effective reviews involve managers with sufficient accountability and authority to put learning into action.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه