ایمنی فرآیند

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
ایمنی فرآیند، چارچوبی نظم داده شده برای مدیریت یکپارچگی سیستم های عملیاتی و فرآیندهای رسیدگی به مواد خطرناک از طریق به کارگیری اصول خوب طراحی، شیوه های مهندسی، و عملیاتی و نگهداری است. ایمنی فرآیند، به پیشگیری و کنترل وقایعی می پردازد که پتانسیل آزاد کردن مواد خطرناک و انرژی را دارند. چنین انتشاری می تواند به بر جای گذاشتن اثرات سمی، آتش سوزی، انفجار منجر شود و در نهایت به رویدادهای جدی از جمله مرگ و میر، آسیب، خسارت به دارایی ها، توقف تولید و خسارت به محیط زیست منتهی شود.


مانند :

Word: Process safety


Category:
incident / event


Definition:
Process safety is a disciplined framework for managing the integrity of operating systems and processes handling hazardous substances by applying good design principles, engineering, and operating and maintenance practices. It deals with the prevention and control of events with the potential to release hazardous materials and energy. Such releases can result in toxic effects, fire, explosion, and could ultimately result in serious incidents including fatalities, injuries, property damage, lost production and environmental damage.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه