انفجار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
آزاد شدن انرژی بر اثر از دست رفتن مهار اولیه که قطع فشار یا موج انفجار را سبب می شود (از جمله، انفجار، تعریق، آزاد شدن سریع فشار بالا ناشی از ترکیدگی تجهیزات یا لوله).


مانند :

Word: Explosion


Category:
incident / event


Definition:
A release of energy resulting from an LOCP that causes a pressure discontinuity or blast wave (e.g. detonations, deflagration, and rapid release of high pressure caused by rupture of equipment or piping).


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه