انفجار یا سوختن

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
سوختگی یا دیگر پیامدهای ناشی از آتش سوزی، انفجار و افزایش درجه حرارت را شامل می شود. «انفجار» به معنی احتراق سریع و نه به معنای فشار بیش از حد است.


مانند :

Word: Explosion or Burn


Category:
incident / event


Definition:
Burns or other effects of fires, explosions and extremes of temperature. ‘Explosion’ means a rapid combustion, not an overpressure.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه