انطباق

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
ارزشیابی این که چیزی از جمله یک فعالیت، عمل، سرمایه، پروژه یا محصول، تا چه اندازه با الزامات تعریف شده انطباق دارد.


مانند :
الزامات ممکن است که در قالب سیاست ها، مقررات، قوانین، سیستم های مدیریت، مشخصه ها، ضوابط، کدها، استانداردها، فرآیندها یا روش های اجرایی تعریف شود.

Word: Conformance


Category:
Management system


Definition:
Evaluation of how well something such as an activity, action, asset, project or product adheres to defined requirements.


Example: 
Requirements may be defined within policies, regulations, laws, management systems, specifications, rules, codes, standards, processes or procedures.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه