انجام کار یا حرکت حین کار با سرعت ناایمن

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
فردی که درگیر کار است با سرعت ایمنی کار را انجام ندهد، برای انجام امور، بصورت ایمن، وقت کافی اختصاص ندهد.


مانند :
به عنوان مثال، با سرعت زیاد رانندگی کردن، از پلهها پایین دویدن یا افزودن مواد شیمیایی به سرعت یا به آهستگی، و غیره.

Word: Work or motion at improper speed


Category:
incident / event


Definition:
The person involved was not working at the proper speed, not taking time to do things safely.


Example: 
For e.g. driving too fast, running down stairs or adding chemicals too fast or too slowly, etc.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه