انتظار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
در این گزارش، انتظار، مشروح دستاورد پیش بینی شده از پیاده سازی OMS است که در قالب عناصر OMS بیان شده است.


مانند :
انتظارات، را می توان با هدف بازنگری OMS، مورد ممیزی قرار داد. OMS یک شرکت باید به طور شفاف مشخص نماید که آیا انتظارات، یک الزام جاری، هدف عملکردی یا امیال آتی شرکت است.

Word: Expectation


Category:
Management system


Definition:
In this report, an Expectation is a statement within an OMS Element that describes an anticipated outcome of OMS implementation.


Example: 
Expectations are auditable for the purpose of OMS review. A company’s OMS should clarify whether an expectation is a current requirement, a performance objective or a future aspiration.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه