امکانات

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
کل یا بخشی از سرمایه های ملموس که دارای سازههای مهندسی شده (منفرد یا چندگانه) هستند، بعلاوه تجهیزات مورد نیاز برای اجرای یک فعالیت در یک مکان مشخص است.


مانند :

Word: Facility


Category:
Management system


Definition:
Part or all of a tangible asset that comprises single or multiple-engineered structures and equipment to execute an activity at a specific location.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه