اكتشاف

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
زمینه کاری


شناسه :
اکتشاف، شامل فعالیت های ژئوفیزیکی، لرزه نگاری، زمین شناسی است که امور اداری و مهندسی، نگهداری، تامین مواد مورد نیاز، و ترابری کارکنان و تجهیزات را در بر می گیرد.


مانند :

Word: Exploration


Category:
Work function


Definition:
Covers geophysical, seismographic and geological activities, inclusive of administrative and engineering aspects, maintenance, materials supply, and transportation of personnel and equipment.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه