استفاده ناکافی از سیستم های ایمنی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
از سیستم های ایمنی به اندازه کافی استفاده نشود


مانند :
مثلا، از مجوز کار به درستی استفاده نشود، از الزامات ورود به فضای محصور پیروی نشود، مثلاً، این که گازسنجی انجام نشود، تجهیزات به درستی ایزوله نشود و افرادی که درگیر فرآیند کاری هستند، در مواجهه با مواد شیمیایی، سطوح داغ، فشار، الکتریسته و … قرار گیرند.

Word: Inadequate use of safety systems


Category:
incident / event


Definition:
Safety systems were not adequately used, e.g. any permit to work not properly used, confined space entry requirements were not followed.


Example: 
For e.g. no gas testing performed, equipment was not properly isolated and the people involved were exposed to chemicals, hot surfaces, pressure, electricity, etc.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه