استفاده از مواد مخدر و الکل

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
افرادی درگیر واقعه می شوند که احتمال می رود یا این که اثبات شده است که تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل بوده اند (اقدام قانونی یا غیر قانونی که عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد).


مانند :

Word: Use of drugs or alcohol


Category:
incident / event


Definition:
Person(s) involved in the event may have been or were found to be under the influence of drugs or alcohol (illegal or legal which affect performance).


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه