استاندارد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
الزامات، قوانین و مقررات یا دستورالعمل های مستندی که سیاستهای شرکت را در رابطه با فعالیت های خاصی پشتیبانی می کند یا برای پرداختن به ریسک ها، تهدیدها یا پیامدهای خاصی کاربرد دارد.


مانند :

Word: Standard


Category:
Management system


Definition:
Documented requirements, rules or instructions that support company policies in relation to specific activities or to address specific risks, threats or impacts.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه