استانداردها/روش های اجرایی ناکافی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
سیستم های کاری، فرآیندها یا روش های اجرایی که توسط سازمان فراهم می شود، برای آن که ریسک هایی که در انجام یک وظیفه وجود دارد را به طرز اثربخشی کنترل کند، ناکافی باشد.


مانند :
مثلاً، روش های اجرایی ممکن است وجود داشته و پیاده سازی شود، اما الزاماتی که در آن ها بیان شده، ناکافی باشد. مثلاً، مجوز ورود به فضای بسته ای که الزامی را برای گازسنجی پیش از ورود به فضای بسته بیان نکند.

Word: Inadequate work standards/procedures


Category:
incident / event


Definition:
The systems of work, processes or procedures provided by the organization were not adequate to effectively control the risks involved in the task.


Example: 
For i.e. procedures may have been in place and implemented but the requirements stated were insufficient, e.g. confined space entry permit system which does not specify a requirement to gas test prior to entry.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه