از دست رفتن مهار اولیه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
هر گونه انتشار برنامهریزی نشده یا کنترل نشده مواد از مهار اولیه آنها را شامل می شود، که مواد غیر سمی و غیر آتشگیر را در بر می گیرد (مانند، بخارات، میعانات داغ، نیتروژن، دی اکسید کربن فشرده یا هوای فشرده)


مانند :

Word: Loss of Primary Containment (LOPC)


Category:
incident / event


Definition:
An unplanned or uncontrolled release of any material from primary containment, including non-toxic and non-flammable materials (e.g. steam, hot condensate, nitrogen, compressed CO2 or compressed air).


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه