ارزیابی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
ارزشیابی یا ممیزی از یک فعالیت یا سرمایه برای تعیین این که آیا اهداف عملکرد محقق شده اند یا انتظارات از OMS به درستی پیاده سازی شده اند.


مانند :

Word: Assessment


Category:
Management system


Definition:
An evaluation or audit of an activity or asset to determine whether performance objectives have been achieved or OMS expectations correctly implemented.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه