ارزیابی ریسک

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
فرآیندی که امکان ارزشیابی هماهنگ و قابل مقایسه از سطوح مختلف ریسک های ناشی از فعالیت های شرکت را فراهم می کند.


مانند :

Word: Risk assessment


Category:
Management system


Definition:
A process that provides a consistent and comparable evaluation of the relative level of different risks introduced by company activities.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه