ارتباطات ناکافی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
هرگاه، اطلاع رسانی در خصوص الزامات انجام یک وظیفه و کنترل هایی که لازم است، برای آنکه به طرز موثری ریسک ها کنترل شود و/یا افراد درگیر در انجام آن وظیفه مطلع شوند، ناکافی باشد.


مانند :

Word: Inadequate communication


Category:
incident / event


Definition:
The communication of the requirements of the task and the controls required were inadequate to effectively control the risks and/or inform the involved person(s).


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه