اختیار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
شخص دارای شایستگی مقتضی که به طور رسمی این قدرت به او اعطا شده است تا در خصوص مسائل فنی یا مرتبط با منابع در یک حوزه کاری تعریف شده، قضاوت کند و تصمیم گیری نماید.


مانند :

Word: Authority


Category:
Management system


Definition:
A person with appropriate competence who is formally granted the power to make judgements and take decisions on technical or resource issues within a defined scope.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه