احتمال

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
احتمال بروز بالفعل یا بالقوه پیامد (اثر) ویژه ی یک فعالیت.


مانند :

Word: Likelihood


Category:
Management system


Definition:
The probability of a specified outcome (consequence) of an activity actually or potentially occurring.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه