اثر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک تغییر محسوس در افراد، فلور یا فون، ناشی از شرایط زیست محیطی، اجتماعی یا اقتصادی محیط کار، مواجهه یا دیگر شرایط


مانند :
واژه های اثر و پیامد مشابه هستند. معمولاً، وقتی از پیامد استفاده می شود که عواقب ایجاد شده به یک جنبه زیست محیطی خاص از یک فعالیت مربوط می شود. اثر، اغلب برای عواقب بهداشتی یا اجتماعی ایجاد شده، استفاده می شود که ممکن است حاصل از چندین منبع ایجاد تغییر باشد.

Word: Effect


Category:
Management system


Definition:
A discernible change on people, flora or fauna resulting from workplace, environmental, social or economic conditions, exposures or other circumstances.


Example: 
The terms effect and impact are similar. Impact is typically used when the outcome relates to a specific environmental aspect of an activity. Effect is often used in terms of health or social outcomes that may result from multiple sources of the change


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه