اتمسفر خطرناک (قابل انفجار، سمی، خفه کننده)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
آلوده شدن محیط کار به مواد مشتعل شونده یا منفجر شونده به مقداری که تماس با منبع احتراق، آتش سوزی یا انفجار ایجاد کند یا تجمع مواد شیمیایی سمی به مقداری فراتر از حد مجاز مواجهه برسد یا اینکه مقدار اکسیژن به مقداری پایین تر از حد ایمن برای تنفس برسد.


مانند :

Word: Hazardous atmosphere (explosive/toxic/asphyxiant)


Category:
incident / event


Definition:
The workplace was contaminated with flammable or explosive materials in concentrations which on contact with a source of ignition may cause a fire or explosion or concentrations of toxic chemicals above workplace exposure limits or oxygen levels below safe breathing limits.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه