اتفاق

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
نتایج برنامه ریزی نشده یا کنترل نشده یک عملیات یا فعالیت کاری که به آسیب یا خسارت فیزیکی یا خسارت محیط زیستی منجر شده یا پتانسیل آن را داشته که به آسیب منجر شود.
به طور مشابه، گزارش 510، اتفاق را، نتایج ناخواسته یا کنترل نشده یک فعالیت عملیاتی که به تبعات زیان آور برای مردم، دارایی ها یا محیط زیست منجر شده یا می تواند منجر شود، تعریف کرده است.


مانند :

Word: Event


Category:
incident / event


Definition:
An unplanned or uncontrolled outcome of a business operation or activity that has or could have contributed to an injury or physical damage or environmental damage.
In IOGP No. 510, event is an unintended or uncontrolled outcome of an operating activity that has, or could have, contributed to harmful consequences to people, property or the environment.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data
&
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه