ابزارآلات/ تجهیزات/ مواد/ محصولات ناکافی/ معیوب

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
ابزارآلات/ تجهیزات/ مواد/ محصولات مورد نیاز برای انجام یک شغل ناکافی باشد، تامین نشده باشد، عیب و نقص داشته باشد یا قبل از انجام کار به مقدار کافی فراهم نشده باشد.


مانند :
مثلاً، ابزارآلاتی که در وضعیت بدی باشند یا از آلاینده ها پاک نشده باشند، ظرفی که پیش از ورود به آن از مواد شیمیایی پاک نشده باشد، پالتی از مواد شیمیایی که خوب بسته بندی نشده باشد، تجهیزات باربرداری که برای یک باربرداری خاص مناسب نباشد.

Word: Inadequate/defective tools/equipment/materials/products


Category:
incident / event


Definition:
The tools/ equipment/ materials/ products needed to do the job were in some way inadequate, not supplied, were defective or were not prepared adequately prior to the job.


Example: 
For e.g. tools in poor condition or not cleaned of contaminants, a vessel not thoroughly cleaned of chemicals prior to entry, a pallet of chemicals not adequately packaged, lifting equipment not suitably rated for a lift.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه