آموزش/ صلاحیت ناکافی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
سازمان، آموزش های کافی را فراهم نکند و/یا اینکه اقدامات لازم به منظور حصول اطمینان از صلاحیت افرادی که وظایفی را انجام می دهند، را به عمل نیاورد.


مانند : 

Word: Inadequate training/competence


Category:
incident / event


Definition:
The organization did not provide adequate training and/or did not take appropriate measures to ensure the competence of person(s) performing tasks.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه