آسیب شغلی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
هر گونه آسيب، مانند بريدگي، شكستگي، پيچ‌خوردگي و رگ به رگ شدن، قطع عضو و … كه ناشي از فعاليت‌هاي مرتبط با كار يا مواجهه با يك رویداد در محيط كار باشد.


مانند : مانند، ناشنوايي ناشي از انفجار، مواجهه حاد با مواد شیمیایی، اختلال در ناحیه پشت ناشي از سر خوردن/ افتادن، گزيدگي توسط حشرات و مار.

Word: Occupational Injury


Category:
Occupational injury


Definition:
An occupational injury is any injury such as a cut, fracture, sprain, amputation, etc., which results from a work-related activity or from an exposure involving a single incident in the work environment.


Example: 
Such as deafness from explosion, one-time chemical exposure, back disorder from a slip/trip, insect or snake bite.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه