آسیب پذیری

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
شیء، شرایط یا موقعیتی که پتانسیل ایجاد یک پیامد نامطلوب، زیان آور یا آسیب رسان را دارد.


مانند :
آسیب پذیری یک بیان عمومی برای واژه های خاص شامل خطر، تاثیر، پیامد یا تهدید مربوط به فعالیت ها، سرمایه ها یا پروژه ها است.

Word: Vulnerability


Category:
Management system


Definition:
An object, condition or circumstance with the potential for an adverse, harmful or damaging outcome.


Example: 
Vulnerability is a general expression for more specific terms such as a hazard, effect, impact or threat related to activities, assets or projects.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه