آسیب های منجر به اتلاف وقت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
موارد منجر به مرگ یا روز از دست رفته کاری است. تعداد LTI ها مجموعی از مرگ و میرها و موارد منجر به روز کاری از دست رفته است.


مانند : –

Word: Lost Time Injury (LTI)


Category:
Occupational injury


Definition:
A fatality or lost work day case. The number of LTIs is the sum of fatalities and lost work day cases.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه