آستانه انتشار مواد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
مقدار گاز، مایع، یا مواد جامدی که با از دست رفتن مهار اولیه فرآیند منتشر می شود، که اگر از حد فراتر رود، به وقایعی منجر می شود که به عنوان گروه 1 یا گروه 2 وقایع ایمنی فرآیند قابل ثبت خواهد بود. مقادیر آستانه ها در استاندارد RP 754، موسسه نفت آمریکا و موسسه ملی استانداردهای آمریکا یشتر تشریح شده است و از سیستم طبقه بندی UNDG پیروی می کند.


مانند : –

Word: Material release threshold quantity


Category:
incident / event


Definition:
The weight of gas, liquid, or solid material released from an LOPC which, if exceeded, results in the event being recordable as either a Tier 1 or Tier 2 PSE. The threshold quantities are described more fully in API/ANSI standard RP 754 and follow the UNDG classification system.


Example: –


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه