آتش

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
اتفاق / رویداد


شناسه :
هر گونه احتراق بر اثر از دست رفتن مهار اولیه فرآیند، صرف نظر از این که شعله باشد یا نباشد. این سوختن، به خاکستر تبدیل شدن، دود کردن، به طور سطحی سوختن، داغ شدن، تبدیل به ذغال شدن، یا هر شاهدی مبنی بر این که هر یک از این ها به وقوع پیوسته را شامل می شود.


مانند : –

Word: Fire


Category:
incident / event


Definition:
Any combustion resulting from an LOCP, regardless of the presence of flame. This includes smoldering, charring, smoking, singeing, scorching, carbonizing, or the evidence that any of these have occurred.


Example:


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011.

« بازگشت به واژه نامه