طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید برنامه نویسی اندروید نرم افزار تاکسی یاب دوره‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور – شرکت نداگستر ایمنی | NGI

دوره‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

fani

سازمانآموزشفنیوحرفهایکشوروابستهبه وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدرابتدایتاسیس درسال ۱۳۵۹ ازادغامسهواحدآموزشیادارهکل تعلیماتحرفهایوزارتکارواموراجتماعی،صندوق کارآموزیوکانونکارآموزیبانامسازمانآموزش فنیونیرویانسانی تشکیلگردیدودرسال ۱۳۶۰ به “سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور” تغییرنامیافت.

درحالحاضراینسازمانعلاوهبرستادمرکزی، دارای ۳۱ ادارهکل،بیشاز ۶۰۰ مرکزآموزشفنیو حرفهایدولتیوبیشاز ۱۷ هزارآموزشگاهفنیوحرفه ایآزاددرسطحکشوروهمچنینمرکزآموزشتربیت مربیوپژوهشهایفنیوحرفه‌ایاست.

مأموریتاصلیسازمانآموزشفنیوحرفهایکشور آموزش،پژوهش،تولیداستانداردهایآموزشیوارزشیابی مهارتنیرویکارکشوراستکهفرآیندآموزشدر قالبدورههای ۱ تا ۱۸ ماههبهصورتکوتاهمدت وپودمانهایتکمیلیبینسطوحتحصیلیازطریق آموزشدرمراکزثابتبخشدولتی،تیمهایسیار شهریوروستایی،مراکزجوارصنایعوصنوف،مراکز

جواردانشگاه،مراکزجوارزندان،مراکزجوارپادگان ها،آموزشدرمرکزتربیتمربیوپژوهشهایفنیو حرفهایوهمچنینآموزشدربخشغیردولتیتوسط آموزشگاههایفنیوحرفهایآزادانجاممیشودو بدینوسیلهنسبتبهتأمینوتربیتنیرویکارماهر ونیمهماهرموردنیازبخشهایمختلفصنعت، کشاورزیوخدماتوارتقایفرهنگمهارتهایفنی جامعهاقداممینماید.

 

استانداردهایآموزشمهارتوفناوری

بهطورکلیدومجموعهاستانداردهایپایهوپیشرفته درسازمانآموزشفنیوحرفهایکشورتدوینمیشودکه استانداردهایپیشرفتهبرایکارآموزانبامدرکتحصیلی فوقدیپلمبهبالااست. تهیهوتدویناستانداردهایمهارتیتوسطدفترطرح وبرنامههایدرسیصورتمیگیرد،ایناستانداردها شامل: استانداردهایشغلوآموزش،استاندارد شایستگی،استانداردآموزشدرصنایع،استانداردویژه معلولانذهنیوجسمی،اخلاقحرفهایومیباشد.

تدویناستانداردهادر ۳ حوزهیصنعت،خدماتو کشاورزیصورتمیگیرد.

حوزهیصنعت: تهیهوتدویناستانداردهای ۲۰ گروه آموزشیشامل: اتومکانیک،الکترونیک،برق،تأسیسات، جوشکاری،حملونقل،سرامیک،صنایعچاپ،صنایع چوب،صنایعدریایی،صنایعشیمیایی،صنایعفلزی، صنایعنساجی،عمران،کنترلوابزاردقیق،متالورژی، مخابرات،مدیریتصنایع،معدنومکانیکدرحوزهی صنعتصورتمیگیرد.

حوزهیخدمات: تهیهوتدویناستانداردهای ۱۶ گروهشامل: آموزشاموراداری،امورمالیوبازرگانی، بهداشتوایمنی،تکنولوژیفرهنگی،خدماتآموزشی، صنایعدستی)بافت(،صنایعدستی)چوب،فلز،سفال(،صنایع دستی)طلاوجواهرسازی(،طراحیودوخت،فناوری اطلاعات،گردشگری،مراقبتزیبایی،هتلداری،هنرهای تجسمی،هنرهایتزئینیوهنرهاینمایشیدرحوزهی خدماتانجاممیشود.

حوزهیکشاورزی: تهیهوتدویناستانداردهای ۶ گروهآموزشیشامل: بیوتکنولوژی،کشاورزی)دامیو آبزیان(،منابعطبیعیومحیطزیست،کشاورزی)باغیو زراعی(،کشاورزی )ماشینآلات( وصنایعغذاییدرحوزه یکشاورزیانجاممیشود.

 

بامداد ….