مقدمه

با افزایش روزافزون توسعه علوم و تکنولوژي در صنایع مختلف، نیاز کارکنان به دانش تخصصی به عنوان اصلی‌ترین مزیت رقابتی مورد توجه قرار دارد.
در جهان متحول و پیچیده امروز، شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند فرآیند یادگیري و کسب دانش را با استفاده از ساز و کارهاي نوین آموزشی، به سمت یادگیري سازمانی سوق دهند و فضایی را ایجاد نمایند که کارکنان، دانش و تخصص خود را به اشتراك گذارند.
با تخصیص منابع، می‌توانیم آموزش را به سوي پرورش انسان‌هایی با ویژگی‌هاي لازم و بر اساس اهداف سازمانی سوق دهیم و در نتیجه سازمانی با بهره‌وري مطلوب داشته باشیم.
اگر بخواهیم فرهنگ سازمانی را ارتقا دهیم، باید در برنامه‌ریزي‌هاي کلان، نیروهاي انسانی سازمان را آموزش دهیم و اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست یابیم باز به آموزش و پرورش به عنوان یک ستون اصلی نیازمندیم.
پس ما می‌گوییم اجراي درست شرح وظایف کاري؛ دست‌یابی به بهره‌وري بهینه در سازمان؛ حفظ کیفیت خدمات براي توسعه؛ و هرگونه ساختارسازی و فرآیندسازی در سازمان؛ یعنی نیاز به ...

... آموزش ... آموزش ... و ... باز هم آموزش

خدمات آموزش HSE

به عنوان سازمانی برخوردار از توسعه ی فرهنگی، اعتقاد داریم که بسیاری از حوادث در محل کار به طور کامل قابل پیشگیری هستند، و بروز آنها بیشتر ناشی از ناآمادگی و ناآگاهی نیروهای کاری نسبت به شرایط کار است. ما به شما کمک میکنیم تا همواره با داشتن آمادگی کامل، هیچ حادثهای را تجربه نکنید. همچنین میتوانیم به شما کمک کنیم تا با ایجاد سیستم آموزش جامع HSE توسط گروه های حرفهای، نیازهای HSE خود را تحت کنترل داشته باشید.
مشتریان ما اطمینان داشته باشند که آکادمی ngi به عنوان یکی از پیشگامان در ارایه خدمات آموزش HSE در ایران، دارای شهرتی با ارزش و سابقه ی موفق در صنایع گوناگون، میتواند بهترین راهکارهای خدمات آموزش HSE برای پوشش نیازهای آموزشی و تربیتی را ارایه دهد.
آکادمی ngi طیف گستردهای از دورههای آموزشی معتبر از سازمانهای ملی و بینالمللیِ اعطای گواهینامه را در کنار دورهها و کارگاههای آموزشی تولید آکادمی را برای مشتریان خود ارایه میدهد.

توانمندی های آکادمی ngi

طراحی و ارایه بستههای منحصر به فرد آموزش بهداشت و ایمنی برای سازمان ها و افراد
ارایه دوره های آموزشی منطبق با نیازهای ویژه ی مشتری و در محل مشتری با استفاده از روشهای اجرایی، خط مشی ها، عکسها و نمونه های عملی از کسب و کار ایشان
ارایه برنامه و ماتریس آموزشی
انجام نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دورههای آموزشی HSE در گروههای عمومی، استانداردها، مدیریتی و تخصصی
ارایه ی دوره های آموزشی بین المللی، همراه با برگزاری آزمونهای نهایی و ارایه گواهینامه ی رسمی از موسسه های بین المللی مربوطه