نام مشتریشرح خدمات
ABO WINDبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
Batupetroتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
CNOOCتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
MIتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
NESCOتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
Petrobrasطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌ خودکار اعلام و اطفای آتش
طراحی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
تهیه تجهیزات کلینیک و اورژانس
Repsolتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
Samsung Gulf Electronic FZEتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
SGS Iranتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
SPIE Oil & Gas Servicesنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
Tetrapakطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌ خودکار اعلام و اطفای آتش
تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
Well Services OF Iran- Schlumberger methodsتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
Yokogawaتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
الی گشتتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
انیس پویا صنعت جنوبتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
ایران افقتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
ایریتکتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
ایمن شبکه هوشمندبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
آب و فاضلاب تهرانبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
آب و فاضلاب شرق تهراننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهرانبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
آتش ترانهتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
آرکا رسیس ایدهتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
آرکا رسیس ایدهتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
بازرگانی پترو ایمن پویشتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
به‌‌بان شیمیطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌ خودکار اعلام و اطفای آتش
بهره برداری نفت و گاز کارونطراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
بهره برداری و مدیریت پارستهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
بهره‌برداری و بهینه‌سازی نیرونیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
بورس کالای ایرانطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌های خودکار اعلام و اطفای آتش
تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
بونیز سازهنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
پارس پیمان توستهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
پترو ایراننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
پترو پالا فرایند البرزنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
پترو گاز جهاننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
برگزاری دوره‌های آموزش IOSH ، NEBOSH ، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
پتروپیبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
پتروشیمی فجرنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
پرتو ساحل اهوراتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
پژوهش و فناوری صنایع پتروشیمینیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
پولاد فرآیند بین‌المللتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
پیراکوتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
پیشگامان کار با طناب آسیاتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
پیشگامان کار با طناب آسیاتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تاسیسات دریایینیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
تامین سیستم‌های کنترل و مخابرات ایرانتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
توربو کمپرسور نفتتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
توسعه انرژی خاورمیانه - مپنا (MED Co)تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
توسعه صنایع نفت و انرژی قشمنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیاتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیانیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
برگزاری دوره‌های آموزش IOSH ، NEBOSH ، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
برنامه‌ریزی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل جاده‌ای و آبی در پروژه
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
طراحی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
تهیه تجهیزات کلینیک و اورژانس
طراحی و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌انشانی
ثمین صنعت سهندنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
جهاد دانشگاهی اصفهاننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
حفاری دانا کیشتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
حفاری عصر کیشتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
حفاری مپنا نور کیشبرگزاری دوره‌های آموزش IOSH ، NEBOSH ، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
حفاری نفت و گاز پرشیا قشمنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارستهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
برگزاری دوره‌های آموزش IOSH ، NEBOSH ، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
خدمات بازرسی بین‌المللی بخردتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
خدمات دریایی سکان اروندبرگزاری دوره‌های آموزش IOSH ، NEBOSH ، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
خدمات کیفیت آریا اس جی اسبرگزاری دوره‌های آموزش IOSH ، NEBOSH ، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
خطوط لوله و مخابرات نفت ایراننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
دادگستری و دادگاه انقلاب قزوینطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌ خودکار اعلام و اطفای آتش
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرانتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
دانشگاه علم و صنعتتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
تهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
دقیق شیمیتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفتتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایراننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
ساختمانی پارتانابرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
ساختمانی نیمرخبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهرانتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
سامان دژ پارستهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
سبز سازان متینبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
مشاوره در خصوص مهندسی حریق در ساختمان‌ها و سازه‌های صنعتی و غیرصنعتی
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
برگزاری دوره‌های آموزش IOSH ، NEBOSH ، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
سروک آذرطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌ خودکار اعلام و اطفای آتش
سروک کیشنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
سفارت برزیلتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
سفارت دانمارکنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
تهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
سفارت فنلاندتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
سفارت لهستانتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
سفارت نروژنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
سلامت محیط آساتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
طراحی، تهیه و اجرای سیستم‌های ایمن کار در ارتفاع و کار با طناب
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایراننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
شلمبرژرتهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
صنایع الکتریکی البرزتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
طراحی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
صنایع غذایی گلهاتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
طراحی و ساختمان نفتطراحی، تهیه و اجرای سیستم‌های ایمن کار در ارتفاع و کار با طناب
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
طرح و ساخت برنابناتعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
طرقه انرژیتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
عملیات اکتشاف نفتنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
فراز ایمن صنعتتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
فن آوری آبهای عمیقتهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
فولاد ارفعتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
فولاد اسفرایننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
کاسترول ایرانتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
حی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
کهربا تجهیزتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
کیسونبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
گاز شهرکردنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
گروه رایان ارتباط فرتاکتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
مرکز تحقیقات صنایع خودرو سایپانیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
مشارکت تویو، ایدرو، جی‌جی‌سی و دایلیمنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
مشارکت دایلیم، سازه، کیسون و ایدروتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
مشاوره نقش اول کیفیتطراحی، تهیه و اجرای سیستم‌های ایمن کار در ارتفاع و کار با طناب
معادن منگنز ایرانبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
ملی نفت ایراننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
مهندسان مشاور پردیسان سازهبرنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
مهندسان مشاور سازهتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
مهندسی آریانیر#N/A
مهندسی رستافن ارتباطبرگزاری دوره‌های آموزش IOSH ، NEBOSH ، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
مهندسی قدس نیروتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
مهندسی و ساخت سازه پاد تهرانطراحی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
مهندسین مشاور پیشگام ایمنی نوینتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
نامورانتهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
نفت فلات قاره ایراننیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نفت و گاز پارستهیه تجهیزات کلینیکی و اورژانس
نوکیا زیمنس (NSN)تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیر پارسنیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
هماهنگ پردازش روبنطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌ خودکار اعلام و اطفای آتش
همپاطراحی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
یونیلیور ایرانطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌های خودکار اعلام و اطفای آتش