• تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
  • تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
  • تهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
  • تهیه تجهیزات کلینیکی و اورژانس
  • طراحی، تهیه و اجرای سیستم‌های ایمن کار در ارتفاع و کار با طناب
  • طراحی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
  • طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌های خودکار اعلام و اطفای آتش
  • طراحی و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌انشانی